Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

XXXIX Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Łabowa kadencji 2018-2023, która odbędzie się w trybie hybrydowym (radni i publiczność na sali narad, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy – zdalnie ) w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2020r. oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Łabowa.
 10. Informacja z działalności Instytucji Kultury w 2020 roku i przedstawienie planów
  na 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Łabowa w roku 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łabowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w 2020 roku.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabowa
  w 2020 roku.
 14. Przedstawienie przez Wójta planu remontu i modernizacji dróg gminnych wewnętrznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Łabowa
  (Druk nr 172).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Sądecki Obszar Funkcjonalny (Druk nr 173).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 174).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2021 rok (Druk nr 175).
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Maria Stopka
 
ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Zawiadamiam, że w związku z wprowadzonymi przez Rząd obostrzeniami związanymi
z COVID-19, zmianie ulega forma przeprowadzenia sesji Rady Gminy Łabowa zwołanej na dzień 29 marca 2021r. ( poniedziałek) na godzinę 16.
 Sesja odbędzie się w dniu 29 marca 2021r. i rozpocznie się o godzinie 16 – tej w trybie hybrydowym, w której wykorzystanie narzędzi właściwych dla trybu zdalnego będzie odbywać się z obecnością przewodniczącego i obsługi technicznej na Sali Narad Urzędu Gminy w Łabowej.
Radni, którzy z przyczyn technicznych ( brak zasięgu, awaria urządzenia, itp.), nie mają możliwości obradowania w trybie zdalnym lub obradowanie w tym trybie jest utrudnione, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Gminy.
 Wójt Gminy, Skarbnik, Sekretarz, prawnik obsługujący Radę Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy będą mieli możliwość uczestniczenia w sesji w trybie zdalnym.
Będzie możliwy wstęp mieszkańców na salę narad gdzie obecny jest przewodniczący rady.
Sesja będzie transmitowana i utrwalana zgodnie z treścią art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Konieczność zapewnienia obywatelom co najmniej dostępu do transmisji z obrad wynika z treści przepisu art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (obrady rady gminy).
Łabowa, dnia 26 marca 2021r.
 Przewodniczący Rady Gminy Łabowa
Maria Stopka