17 października 2018 r.

                               

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zapraszam na LV Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

    zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok,

    wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa,

    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dla Gminy Łabowa,

    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2019 rok,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.