Przejdź do stopki

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku

Treść

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od 3 stycznia 2023 roku uruchomiona została nowa wersja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku
o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Program promować będzie również kompleksową termomodernizację budynków gospodarstw domowych.

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 zł do 1 090 zł
w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 zł do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 tys. zł do 135 tys. zł.

Nowa odsłona przewiduje przeprowadzenie specjalnego audytu, który pozwoli przewidzieć efekty termomodernizacji. Na ten cel przewidziano dodatkowe dofinansowanie do 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Nowy Program dostępny jest pod linkiem https://www.wfos.krakow.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/ a bieżące i szczegółowe dane można zaleźć na oficjalnej stronie Programu https://czystepowietrze.gov.pl .

Zdjęcia