25 września 2018 r.

                                                                                                 Łabowa, dnia 18 września 2018r.

AD.0002.LIII.2018                                                                                                                                                                                                      
                                  
                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zapraszam na LIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
      -     zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok,
–    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
–    zmiany uchwały Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
–    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
–    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa.
–    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
–    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego  w sołectwie Roztoka Wielka,
–     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa – z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Sołectwo Nowa Wieś (część),
–    określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,
–    przydziału drewna z lasów gminnych,
–    wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu pn.”Szybki powrót na rynek pracy – wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu nowosądeckiego” w  Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.