24 sierpnia 2018

                                                                                                            Łabowa, dnia 20 sierpnia 2018r.

 
AD.0002.LII.2018                                                                                       Pan/i …..................................                                                                

                                  

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zapraszam na LII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. ( piątek ) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok,

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia
       29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

   zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa,

   regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łabowa,

trybu udzielania i rozdzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na
       terenie Gminy Łabowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i  sposobu rozliczania
       ich wykorzystania,

    przydziału drewna z lasów gminnych

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie załączone projekty uchwał zostaną przekazane przed rozpoczęciem Sesji Rady Gminy Łabowa