26 czerwca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na L Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Procedura absolutoryjna :
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2017,
b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium,
c) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja nad sprawozdaniem,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabowa za rok
     2017,
f) informacja Przewodniczącego odnośnie sposobu głosowania,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabowa za 2017 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia
     2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
•    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2018 rok,
•    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łabowa do organu
     regulacyjnego,
•    wieloletniej dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Łabowa,
•    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łabowa,
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.