22 maja 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na XLIX Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia
     2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
•    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2018 rok.
•    zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania
     inwestycyjnego pn. “Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości
     Łabowa (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część),
•    zmiany Statutu Gminy Łabowa,
•    wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
•    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku
     Krajobrazowego,
•    przyjęcia Raportu z wykonania “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy
     na lata 2018 – 2021 Aktualizacja”,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.