31 października 2017


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zapraszam na XLIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. (wtorek) o godz. 13-tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2017 rok,
-    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-    ustalenia stawek podatku od środków transpmiowych,
-    stwierdzenia  przekształcenia   sześcioletniej   Szkoły  Podstawowej   im.  Marii  Konopnickiej   w Czaczowie w ośmioletnią Szkołę
     Podstawową im. Marii Konopnickiej w Czaczowie,
-    stwierdzenia przekształcenia  sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Świętej Kingi w Maciejowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
     Świętej Kingi w Maciejowej,
-    stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Szkolno - Gimnazjalnego  w Łabowej  w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Świętego
      Franciszka z Asyżu,
-     stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Ks. K. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi ze Szkołą Podstawową
      Filialną z klasami I-III w Roztoce Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. K. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi  ze  Szkołą 
      Podstawową Filialną z klasami I-III w Roztoce Wielkiej,
-     projektu ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych  w publicznych  szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
       przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łabowa,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych. 7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie  obrad.