7 lipca 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - zamiaru podjęcia współpracy między Gminą Łabowa a Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Nawojowa,
 - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Łabowa w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.