22 czerwca 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Procedura absolutoryjna:
a/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta z wykonania
   budżetu za rok 2016,
b/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz wniosku
  w sprawie absolutorium,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
d/ dyskusja nad sprawozdaniem,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Łabowa za rok 2016,
f/ informacja Przewodniczącego odnośnie sposobu głosowania,
g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabowa za rok 2016,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXII/190/2016 Rady
  Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
  Łabowa,
 - zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej
   usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych
   usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
   częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
 - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie cmentarzy we wsi Łabowa,
 - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi Krzyżówka,
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.