4 maja 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Nowej Wsi,
- zmiany Uchwały Nr XXXII/197/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2022,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.