27 kwietnia 2017

Proponowany porządek obrad:

I.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku  obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2017 rok,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
- ogłoszenia statutu ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Łabowa w zakresie dożywiania „ Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2017-2020,
- określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania  i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących  w zakresie zadaó własnych gminy -pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne  usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane
  pod warunkiem zwrotu,
- zmiany uchwały Nr XXl/126/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.
- zmiany uchwały Nr XXl/127/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
- zmiany uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
- zmiany uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
- zmiany uchwały Nr XXIl/144/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
- zmiany uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
- uchwalenia zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobra zowego w sotectwie Czaczów,
- uchwalenia zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzki ego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna ,
- uchwalenia zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem  obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołect\.vie Łabowa,
- uchwalenia zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
- uchwalenia zmiany mpzp Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzki ego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
- uchwalenia zmiany mpzp Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
- zmiany uchwały Nr XXVIll/175/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski idyskusja.
8. Zakończenie obrad.