28 marca 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXII/190/2016 Rady Gminy Łabowa
   z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu,
- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
   przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa oraz określeniem
   dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej
   publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa wraz z określeniem dokumentów
   niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.