7 listopada 2016

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XV/99/2015 z dnia
 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
- zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2016 rok,
- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa,
- zmieniająca uchwałę Nr XX/123/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 20 kwietnia 2016 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Łabowej,
- w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Łabowa we wsi Kamianna,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
- środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju
 świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
 przyznawania,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.