26 sierpnia 2016

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020,
- zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
  2016,
- ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
  właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
  właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.