28 czerwca 2016

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Procedura absolutoryjna:

a/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta

z wykonania budżetu gminy za rok 2015,

b/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,

d/ dyskusja nad sprawozdaniem,

e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Łabowa za rok 2015,

f/ informacja Przewodniczącego odnośnie sposobu głosowania,

g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabowa za rok 2015,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

-zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwalą Nr XV/99/15 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa,

- przydziału drewna z lasów gminnych,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łosie,

- przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w gminie Łabowa na lata 2016 -2020,

- oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego

 gminy Łabowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy

 Łabowa,

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Łabowa

 z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

 z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

 z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa, 

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa 

 z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

 w granicach obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego ,

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.