15 września 2014

Proponowany porządek obrad : I.Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad . 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 4. Podjęcie uchwał w sprawie : - zmiany wieloletniej prognozy finansowej przyjętej uchwałą Nr X:XXVI/266/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r . w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa, - zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2014 rok, - zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina, 5. Wolne wnioski i dyskusja. 6. Zakończenie obrad .