15 marca 2016

Proponowany porządek obrad:
 I .   Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany budżetu i uchwały budżetowej,
-    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
     gminy Łabowa w roku 2016,
-    uchwalenia jednolitego  tekstu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
-    upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej do załatwienia indywidualnych
     spraw z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
-    funduszu sołeckiego,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami .
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski  i dyskusja.
8.    Zakończenie obrad.