28 stycznia 2016

Proponowany porządek obrad:
1.    0twarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
      remontem i ochroną dróg gminnych,
-    określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
      bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
-    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
      właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych  na cele
      rekreacyjno-wypoczynkowe,
-    zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa,
-    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
      na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
      rekreacyjno- wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i dyskusja.
8.    Zakończenie  obrad.