27 listopada 2015

Proponowany  porządek  obrad:
I.     Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad .
3.    Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
4 .    Podjęcie uchwał w sprawie :
-    zmiany w budżecie na 2015 rok,
-    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego  odprowadzania ścieków
     na terenie gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2016 roku do dnia 08 lutego 2017 roku,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna ,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka ,
-    uchwaleni a zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzki ego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami .
6.    Interpelacje i zapytania  radnych .
7.    Wolne wnioski i dyskusja.
8.    Zakończenie obrad.