3 listopada 2015

Proponowany porządek obrad :
I.     Otwarcie sesji .
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie :
-    zmiany budżetu na 2015 rok.
-    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Nowej Wsi,
-    wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
-    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
      na terenie gminy Łabowa,
-    zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
-    ustaleni a stawek  podatku  od środków transportowych,
-    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-    określenia stawek opłaty targowej,
-    określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
-    ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Łabowa ,
-    zmiany uchwały  w sprawie ustalenia  wysokości  i zasad otrzymywania  diet przez  radnych i sołtysów,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6     Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i dyskusja.
8.    Zakończenie obrad.