13 sierpnia 2015

Proponowany porządek obrad :
I.    Otwarcie sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie  protokołu  z poprzedniej  sesji.
4 .  Podjęcie uchwały  w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr lll/17/20 14 Rady Gminy
     Łabowa z dni a 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
-    zmiany statutu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu " w Muszynie,
5 .  Wolne wnioski i dyskusja.
6.    Zakończenie obrad