14 lipca 2015

Proponowany porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
5.    Wolne wnioski i dyskusja.
6.    Zakończenie obrad.