25 czerwca 2015

Proponowany porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji .
2.   Przyjęcie porządku obrad
3 .  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Procedura absolutoryjna:
a/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta z wykonania
    budżetu gminy za rok 2014,
b/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz wniosku
    w sprawie absolutorium,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
d/ dyskusja nad sprawozdaniem,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy Łabowa za rok 2014 ,
f/  informacja Przewodniczącego odnośnie sposobu głosowania,
g/ podjęcie uchwał y w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabowa za rok 2014 ,
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejewa ,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowiec,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka ,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
-    poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr I I I /I 7/20 1 5 Rady Gminy Łabowa
     z dnia 30 grudnia 2011 r . w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa .
-    zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 201 5 rok,
-    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej,
-    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej,
-    przydziału drewna dla OSP Nowa Wieś,
-    przydziału drewna dla wsi Krzyżówka,
6.     Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7 .    Interpelacje i zapytania radnych .
8      Wolne wnioski i dyskusja .
9.     Zakończenie obrad