14 maja 2015

Proponowany porządek obrad:
I .    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji:
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
-    określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej
      usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług
      opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
      całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski  i dyskusja.
8.    Zakończenie obrad.