12 luty 2015

Proponowany porządek obrad:
l .    Otwarcie sesji .
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji:
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy
     Łabowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
-    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Wsi,
-    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
-    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
-    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
-    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
-    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
-    zmiany uchwały Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia
     do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru
     Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna.
-    określenia  zasad  przyznawania  i odpłatności  za usługi  opiekuńcze i zasady częściowego łub całkowitego
     zwolnienia  z opłat  oraz ich  pobierania ,
5.    Interpelacje  i zapytania  radnych.
6.    Wolne wnioski i dyskusja.
7.    Zakończenie obrad.