30 grudnia 2014

Proponowany porządek obrad :
l .    Otwarcie sesji .
2.    Przyjęci e porządku obrad .
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Uchwalenie budżetu gminy na rok 2015 :
-    przed stawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
-    podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletni ej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    przed stawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
-    przedstawienie opinii Komisji Budżetu , Rozwoju Gospodarczego ilntegracji Europejskiej,
-    dyskusja ,
-    podjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok,
5.    Podjęcie uchwał w sprawie :
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwalą N r XXX Vl/266/13 Rady Gminy
   Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa ,
 - zmiany w budżecie gminy na rok 2014,
6.    Interpelacje i zapytania radnych
7.    Wolne wnioski i dyskusja .
8.    Zakończenie obrad .