Wersja SKGmina Łabowa


Obec Jarabina

 

 

Obec Łabowa

Realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

s názvom „Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jej prítokov výstavbou sanitárnej kanalizácie v dedinách Łabowa a Jarabina“

Partneri:
Vedúci partner – Obec Łabowa (Poľsko)

Projektový partner – Obec Jarabina (Slovenská republika)

Cieľ projektu: Zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom rozšírenia environmentálnej infraštruktúry vďaka prijatým spoločným aktivitám poľskej a slovenskej strany v oblasti vodného a odpadového hospodárstva v prihraničnom regióne, ktoré prispievajú k zlepšeniu atraktivity tohto územia a vytváraniu podmienok trvalo udržateľného hospodárskeho rastu.

Obdobie realizácie projektu: 2011 – 2014

Celková hodnota projektu: 2 525 189,00 €

Výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – 2 107 904,81 €

 

Hlavné aktivity projektu:


0. ETAPA – Prípravné práce

Aktivity:

 1. Vypracovanie finančných a ekonomických analýz pre projekt
 2. Stretnutia projektových partnerov

o    Dňa 21. mája 2014 v sídle Jarabiny sa konalo stretnutie projektových partnerov. Zo strany Vedúceho partnera sa na stretnutí zúčastnili Koordinátor projektu a Hlavný účtovník Obce, zo strany projektového partnera to bol Starosta Obce Jarabina a hlavný účtovník.

          

          

I. ETAPA – Realizácia projektu

Aktivity:

 1. Podpísanie partnerskej zmluvy

Dňa 8. júla 2013 podpísali starosta Obce Łabowa pán Marek Janczak a starosta obce Jarabina pán Mikuláš Kaňa Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 na realizáciu projektu s názvom „Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jej prítokov výstavbou sanitárnej kanalizácie v dedinách Łabowa a Jarabina“

Vedúcim partnerom je Obec Łabowa

Projektovým partnerom je Obec Jarabina

 

 1. Vypracovanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu a výber dodávateľov

Vo výsledku uskutočneného verejného obstarávania postupom užšej súťaže bol vybraný dodávateľ stavebných prác, t. j. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna.

Dodávateľ prevzal dňa 8. mája 2014 stavenisko a začal s realizáciou kontraktu.

 

 1. Investičné aktivity:
  • Rozšírenie existujúcej čistiarne odpadových vôd (PL)

V rámci projektu bude v obci Maciejowa rozšírená existujúca čistiareň odpadových vôd a získa kapacitu 250 m3/deň, zároveň bude vykonaná inštalácia odvodňovania kalu.

Firma MACHNIK začala stavebné práce v rozsahu rozšírenia čistiarne odpadových vôd.

 

  • Úprava brehov vodných tokov na úseku 570 m (PL)

 

  •  Výstavba kanalizačnej siete 15 243 bm (PL)

Dodávateľ začal stavebné práce v rozsahu výstavby kanalizácie.

 

 1. Výstavba kanalizačnej siete 3 082 bm (SK)

 

 

 1. Riadenie projektu a propagácia projektu.

 

 1. Vypracovanie záverečnej správy o realizácii projektu a jeho ukončenie.

Bola dokončená realizácia investičných úloh (PL):

1.      Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Łabowa

2.      Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Łabowa – lokality Pańskie, Feleczyn a Łabowiec

spolufinancované z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európska územná spolupráca, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci projektu:

Zníženie znečistenia rieky Dunajec a jej prítokov výstavbou sanitárnej kanalizácie v dedinách Łabowa a Jarabina

V rámci jednotlivých úloh bolo vykonané:

 

Úloha č. 1. Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Łabowa

 

1.      Splašková kanalizácia spolu s prečerpávacími stanicami a elektrickým napájaním v obci Łabowa.

Charakteristické údaje:

Dĺžka splaškovej kanalizačnej siete: 14 715,00 bm

Prečerpávacie stanice spolu s elektrickým napájaním: 6 staníc

2.      Bola rozšírená biologická čistiareň odpadových vôd, fáza II., kapacita po rozšírení 250 m3/d,

Charakteristické údaje pre objekty fázy II.:

1. Technická budova stanice na odvodňovanie a príručná dielňa

2. Kalová nádrž na dovážaný kal

3. Blok technologického objektu B:

- nárazová nádrž/SBR reaktor – 397,29 m3

- technické priestory stanice mechanického čistenia – 194,93 m3

3.      Úprava brehov vodných tokov pri krížení so splaškovou kanalizáciou – dĺžka 570 bm.

 

Úloha č. 2. Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Łabowa – lokality Pańskie, Feleczyn a Łabowiec

 

1.      Splašková kanalizácia v obci Łabowa – lokality Pańskie, Feleczyn a Łabowiec

Charakteristické údaje:

Dĺžka splaškovej kanalizačnej siete: 3 167,40 bm vrátane:

Prečerpávacia stanica spolu s elektrickým napájaním: 1 stanica

 

Bola vybudovaná kanalizačná sieť v obci Jarabina, dĺžka siete: 3084,12 bm (SK).

 

Celková hodnota realizovaného projektu dosiahla: 2 427 185,85 €

Hodnota príspevku z ERDF: 1 746 419,57

 

 

 

 

 

 

KANCELÁRIA PROJEKTU:

 

Gmina Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Tel.
(018) 4711227
Fax (018) 4711266

Koordinátor:
Krzysztof Setlak
e-mail:
sekretarz@labowa.pl

Obec Jarabina
065 31 Jarabina c.58
Tel./fax (052) 4284051
e-mail: obecjarabina@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Pavol Mišenko
e-mail:
palomisenko@gmail.com