Wersja PLGmina Łabowa


Obec Jarabina

 

Gmina Łabowa

Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina”

Partnerzy:
Partner Wiodący – Gmina Łabowa (Polska)
Partner Projektu – Gmina Jarabina (Republika Słowacka)

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego przez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska dzięki podjetym wspólnym działaniom strony polskiej i słowackiej w sferze gospodarki wodno-ściekowej na obszarze pogranicza przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu i tworzenia warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Okres realizacji projektu: 2011 - 2014

Wartość całkowita projektu: 2 525 189,00 €

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 107 904,81 €

 

Główne komponenty projektu:


ETAP 0 - Prace przygotowawcze

Działania:

  1. Przygotowanie analiz finansowych i ekonomicznych projektu
  2. Spotkania partnerów projektu

      W dniu 21 maja 2014r. w siedzibie wsi Jarabina odbyło się spotkanie partnerów projektu. Ze strony partnera wiodącego w spotkaniu uczestniczyli  Koordynator projektu i Skarbnik Gminy, a ze strony partnera projektu Starosta Wsi Jarabina  oraz Skarbnik.           

ETAP I – Realizacja projektu

Działania:

  1. Podpisanie umowy partnerskiej

W dniu 8 lipca 2013r. Wójt Gminy Łabowa Pan Marek Janczak oraz Starosta Wsi Jarabina Pan Mikulas Kana podpisali Umowę partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 na realizacje projektu pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina”.

Partnerem Wiodącym jest Gmina Łabowa

Partnerem Projektu jest Wieś Jarabina


               

 

  1. Opracowanie dokumentacji przetargowej i wyłonienie wykonawców

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych t.j. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna.

Wykonawca w dniu 8 maja 2014 roku przejął plac budowy i przystąpił do realizacji kontraktu.

 

  1. Działania inwestycyjne:

      Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (PL)

W ramach projektu w miejscowości Maciejowa zostanie rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków do przepustowości 250 m3/dobę wraz z instalacją odwadniania osadu.

Firma MACHNIK rozpoczęła prace budowlane w zakresie rozbudowy oczyszczalni.Zabezpieczenie brzegów cieków wodnych na odcinku 570m (PL)

Budowa sieci kanalizacyjnej 17 970 mb (PL)

Wykonawca rozpoczął prace budowlane w zakresie budowy kanalizacji

 

Budowa sieci kanalizacyjnej 3 082 mb (SK)

 

4. Zarządzanie projektem i promocja projektu

 

 

5. Wypracowanie raportu końcowego z realizacji projektu oraz jego ukończenie

 

Zakończono realizację zadań inwestycyjnych (PL):  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa 

2.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa - przysiółki  Pańskie,

 

   Feleczyn i w Łabowcu

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w ramach projektu:

Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina

  W ramach zadań wykonano:

  Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa

 
1. Kanalizację sanitarną wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym
   w miejscowości Łabowa,

   Dane charakterystyczne:
        Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 14 715,00 mb 
        Pompownie wraz z zasilaniem energetycznym: 6 kpl

2. Rozbudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków faza II do

   przepustowości  250 m3/d,

     Dane charakterystyczne obiektów fazy II:
          1.  Budynek techniczny stacji odwodnienia i warsztat podręczny
          2. Zbiornik osadu dowożonego
          3. Zblokowany obiekt technologiczny B:
             - zbiornik buforowy/ reaktor SBR – 397,29 m3
             - pomieszczenie techniczne stacji mechanicznego
               oczyszczania – 194,93 m3

 3. Zabezpieczenie brzegów cieków wodnych dla przekroczeń kanalizacją
     sanitarną - długość 570 mb.


Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa - przysiółki  Pańskie,
                 
Feleczyn   i w Łabowcu

 
1. Kanalizację sanitarną w m. Łabowa - przysiółki  Pańskie, Feleczyn
  
i w Łabowcu,

    Dane charakterystyczne:
        Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 3 167,40 mb  w tym:
        Pompownia wraz z zasilaniem energetycznym: 1 kpl

 

Wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Jarabina o długości 3 084 mb (SK).

Wartość całkowita zrealizowanego projektu wyniosła:2 427 185,85 €

 Wartość dofinansowania z EFRR:1 746 419,57

 

BIURO PROJEKTU:

 

Gmina Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Tel. (018) 4711227
Fax.(018)4711266

Koordynator: Krzysztof Setlak
e-mail: sekretarz@labowa.pl

Wieś Jarabina
065 31 Jarabina c.58
Tel./fax (052) 4284051
e-mail:obercjarabina@stonline.sk

Osoba kontaktowa: Pavol Mišenko
e-mail: palomisenko@gmail.com