11 grudnia 2014

Proponowany porządek obrad :
1.  0twarcie sesji.

2    Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4.  Podjęcie uchwał w sprawie :

-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2015 rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2015
-2020 w Gminie Łabowa,

-   ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Łabowa,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXVI/266/13 Rady Gminy
Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r
. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa .

-  zmiany budżetu na 2014 rok,
-  wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- przedłużenia  czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków,
- wyznaczenia przedstawicieli  do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu,
-  powołania Komisji Rewizyjnej,
-   powołania stałych Komi sji Rady,
5.  Interpelacje i zapytania radnych
6.  Wolne wnioski i dyskusja 
7.  Zakończenie obrad.