17 czerwca 2014

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.) zwołu je XLI I Sesje Rady Gminy Łabowa w

d niu 17 czenvca 2014 r. ( wtorek ) o godz.13- tej  w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 

I.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. .Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Procedura absolutoryjna:

a/ zapoznanie z opinią R egionalnej Izby Obrachu nkowej na temat sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2013,

bi przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium,

cl przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,

d/ dyskusja nad sprawozdaniem

e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozd ania z wykonania budżetu Gminy Łabowa za rok 2013,

fi informacja Przewod niczącego R ady Gminy odnośnie sposobu głosowania,

g/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriu m Wójtowi Gminy Łabowa za rok 2013, 5.Podjęcie uchwał w sprawie:

-   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXVl/266/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r . w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa .

-   zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2014 roku,

-   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Bibl ioteki Publicznej w Łabowej,

-   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej,

-  zmi any uchwał y Nr XXVI/184/08 Rad y Gminy Łabowa z dnia 28.1 0.08 w sprawie przystąpienia Gminy Łabowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działani a Peda Beskidu Sądeckiego"

- przystąpi enia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzk iego Parku Krajobrazowego,

- przystąpienia do zmi any miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z vryłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w solectwie Kamianna,

-  przyst ąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wył ączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobraz owego w sołectwie Nowa

Wieś,


- przystą pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,

-  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka ,

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazoweg o w sołectwie Roztok a Wiel ka,

6.   Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7.  Interpelacje i zapytania rad nych.

8. Wolne wnioski i dyskusja.