30 kwietnia 2014Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca I 990 r. o samorządzie gmin nym (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 594, z póź. zm.) zwołu ję XLXL SesjeSesje RadyRady  GminyGminy ŁabowaŁabowa ww
dniudniu 30 kwietniakwietnia  20142014 r.r. ((środaśroda)) oo godz.13-godz.13-  tejtej   ww
salisali naradnarad UrzęduUrzędu GminGminyy ŁabowaŁabowa ..


Proponowany porządek obrad:

1.0twarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjęt ej uchwałą
Nr XXXVI/266/13 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-  zmiany budżetu gminy ,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Kamian na,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Nowa Wieś,
- dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Nowej Wsi,
- wyrażenia zgody na realizację inwestycji dotyczącej utworzenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łabowej
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego ,
5. Informacja Wójta o pracy międ zy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski  i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.