26 lutego 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 26 lutego 2014r. (środa) o godz.13 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

 Proponowany porządek obrad:    

 

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

    - z dnia 30 grudnia 2013 roku,

    - z dnia 23 stycznia 2014 roku

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej przyjetej uchwałą Nr XXXVI/266/2013 Rady Gminy Łabowa
      z dnia 30 grudnia 2013 roku,
    - zmiany budżetu i zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

    - przyjęcia darowizny przez Gminę Łabowa,

    - przystąpienie Gminy Łabowa do projektu pt." Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach
      podstawowych w Gminie Łabowa,  

    - wyrażenia zgody do przystąpienia Gminy Łabowa - Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej do projektu
      partnerskiego pn." Praca sie opłaca" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
      Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1
      Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego
      Kapitał Ludzki zwanego dalej "Projektem"
5. Informacja Wójta o pracy o między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.