23 stycznia 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 23 stycznia 2014r. (czwartek) o godz.13 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

 

 Proponowany porządek obrad:    

 

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 - szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania

   finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

   na lata 2014-2020,

 - ustalenia ceny pozyskiwanego drewna w lasach gminnych,

 - powołania członka komisji stałej,

 - przystąpienia do projektu pn.”e- Powiat Nowosądecki” w charakterze partnera,

5. Informacja Wójta o pracy o między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.