10 grudnia 2013


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz.13 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

   
1.          Otwarcie sesji.

2.          Przyjęcie porządku obrad.

3.          Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej

4.          Podjęcie uchwały w sprawie:

               - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą
               Nr XXIX/214/2013Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013 r.
               w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,


               - zmiany budżetu na 2013 rok,

               - zmiany uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Gminy  Łabowa z dnia
                 6 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od
                 środków transportowych,


               - zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łabowa Nr XXVIII/199/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku
                 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
                 Łabowa w sołectwie Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego,

           - wysokości stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

           - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

           - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
             na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2014 roku do 08 lutego 2015 roku,

           - zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,

           - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

           - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa,

           - rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy,

 5.     Stanowisko Rady Gminy w sprawie zarządzenia Wojewódzkiego
         Sądu Administracyjnego w Krakowie.

 6.      Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

 

 7.        Interpelacje i zapytania radnych.

 8.        Wolne wnioski i dyskusja.

  9.     Zakończenie obrad.