6 listopada 2013

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 6 listopada 2013 r. (środa) o godz.13 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1.          Otwarcie sesji.

2.          Przyjęcie porządku obrad.

3.          Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej

4.          Informacje o powołaniu Klubu Radnych.

5.          Podjęcie uchwały w sprawie:

             - zmiany budżetu na 2013 rok,

             - przydziału drewna z lasów komunalnych,

                  -  powołania członka komisji stałej,

                  - powołanie członka komisji rewizyjnej,

                  - rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy,

                  - rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

6.              Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7.              Interpelacje i zapytania radnych.

8.          Wolne wnioski i dyskusja.

9.          Zakończenie obrad.