26 września 2013

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXIII Nadzwyczajna Sesje Rady Gminy Łabowa w dniu 26 września 2013 r. (czwartek) o godz.16 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1.          Otwarcie sesji.

2.          Ślubowanie radnego.

3.          Przyjęcie porządku obrad.

4.          Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej

5.          Podjęcie uchwały w sprawie:

             - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

6.          Wolne wnioski i dyskusja.

7.          Zakończenie obrad.