28 czerwca 2013

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXI  Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 czerwca 2013 r. (piątek) o godz.13 – tej  w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                          

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

4. Procedura absolutoryjna:

   a/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta

     z wykonania budżetu gminy za rok 2012,

   b/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz

      wniosku w sprawie absolutorium,

   c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji

     Rewizyjnej,

   d/ dyskusja nad sprawozdaniem,

   e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania

      z wykonania budżetu Gminy Łabowa za rok 2012,

   f/ informacja Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie sposobu głosowania,

   g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabowa

     za 2012 rok,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zmiany uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 maja 2013 r.

    w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

   - najmu lokalu komunalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

   - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXIX

     / 214/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia

     wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

   - zmiany budżetu na 2013 r.

   - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

     w Łabowej,

   - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

     w Łabowej,

   - przyznania drewna z lasów gminnych,

   - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Wolne wnioski i dyskusja.

 9. Zakończenie obrad.