28 maja 2013

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 maja 2013 r. (wtorek )
o godz.13-tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjetej uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy
Łabowa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-     zmiany bydżetu oraz uchwały budżetowej na 2013 rok,
-     ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
-     ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Łabowa,
-     przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
-     przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz apobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2013,
-     wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości z dopłatą,
-     wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowa Wieś,
-     wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowa Wieś,
-     wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowa Wieś,
-     najmu lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Wolne wnioski i dyskusje.
8.  Zakończenie obrad