26 marca 2013

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 26 marca 2013 r. (wtorek )
o godz.13:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-   zmiany bydżetu oraz uchwały budżetowej na 2013 rok,
-    funduszu sołeckiego,
-    opinii do zmiany uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego,
5. Dyskusja na temat handlu obwoźnego na terenie gminy.
6.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Wolne wnioski i dyskusje.
9.  Zakończenie obrad