28 grudnia 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 grudniaa 2012 r. (piątek ) o godz.16:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    przyjęcia Strategi Rozwoju Gminy Łabowa na lata 2013-2020,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
-    uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego we wsi Barnowiec,
-    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
     obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego we wsi Łosie,
-    uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,  
4.  Zakończenie obrad