27 grudnia 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 27 grudniaa 2012 r. (czwartek ) o godz.14:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Uchwalenie budżetu gminy na rok 2013.
-    przedstawienie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
     Gminy Łabowa.
-    podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    przedstawienie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
-    przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały budżetowej na 2013 rok. 
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2012 rok,
-    podziału Gminy Łabowa na obwody głosowania,
-    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
-    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2013 rok,
-    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie
     Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2013r. do 08 lutego 2014r.,
-    uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy,
-    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
     położonych na terenie gminy Łabowa,
-    wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
     właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
6.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Wolne wnioski i dyskusja.
9.  Zakończenie obrad.