19 lipca 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 19 lipca 2012 r. (czwartek ) o godz.15.30  w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XVI/102/2011 r. z dnia 30  grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-     zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2012 rok,
-     zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie na wyprzedzajace finansowanie zadania pn."Rewitalizacja centrum miejscowości Łabowa",
5.   Wolne wnioski i dyskusja.
6.   Zakończenie obrad.