28 czerwca 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 czerwca  2012 r. (czwartek ) o godz.11.00 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.   Procedura absolutoryjna:
a/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu gminy za rok 2011,
b/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii na temat wykonania budżetu oraz
wniosku w sprawie absolutorium,
c/ wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej,
d/ dyskusja nad sprawozdaniem,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Łabowa za 2011 rok,
f/ informacja Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie sposobu głosowania, g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabowa za 2012 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
-   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej,
-   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej,
-   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XVI/102/2011 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-   zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2012 rok,
-   wieloletniej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Łabowej,
-   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
-   zmieniająca uchwałę Nr XI/64/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Łabowa,
-   powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Łabowa,
-   rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy,
-   rozpatrzenie skargi na działania Przewodniczącego Rady Gminy Łabowa,
-   przydziału drewna,
6.   Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.   Interpelacje i zapytania radnych.
8.   Wolne wnioski i dyskusja.
9.   Zakończenie obrad.