6 czerwca 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 6 czerwca  2012 r. (środa ) o godz.13.00 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej o przedstawiciela
    klubu radnych "Idziemy Razem"
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
6. Uwagi i wnioski i przewodniczących stałych komisji rady.
7. Zamknięcie sesji.