17 maja 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 17 maja  2012 r. ( czwartek )
o godz.14.00
w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    -  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej
       uchwałą Nr XVI/102/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2011 r.
       w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
    -  zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
    -  przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
       przestrzennego Gminy Łabowa,
    -  przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
       w sołectwie Nowa Wieś,
    -  uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
       Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
       w sołectwie Łabowa, 
    -  uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
       Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
       w sołectwie Maciejowa,
   -  uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
      Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
      w sołectwie Nowa Wieś,
 -  uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
    Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego  
    w sołectwie Składziste,
 -  uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
    Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
    w sołectwie Kotów,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.