30 marca 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 30 marca  2012 r. ( piątek )
o godz.11.00
w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    -  zmiany budżetu na 2012 rok,
    -  przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
       w sołectwie Łabowa,
    -  rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
5. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.