10 luty 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 10 lutego 2012 r. ( piątek ) o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XVI/102/2011
  Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
  finansowej Gminy Łabowa,
- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
- uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dopłatą,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowa Wieś,
- przy jęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łabo^-i we wsi Maciej owa,
- ustalenia ceny pozyskiwanego drewna w lasach gminnych,
- zmiany uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru
  podatków i opłat w drodze inkasa,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
- przystąpienia do zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
  Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
5. Rozpatrzenie skargi wniesionej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przez Pana  
    Pawłowskiego Tadeusza oraz Pana Sekuła Romana.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.