Budow przyszkolnej sali gimnastycznej w miejscowości Maciejowa


Sala Maciejowa – lipiec 2010

 

Pierwsze koty za płoty

Efekty prac budowlanych przy nowej sali gimnastycznej w Maciejowej można już podziwiać. Mury powoli rosną, a dzieci czekają na pierwsze lekcje w nowoczesnej sali. Na ten budynek miejscowa społeczność czeka już wiele lat. Nareszcie się udało – powstaje.

- Mogliśmy rozpocząć prace dzięki środkom pozyskanym z Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013 – mówi Marek Janczak, wójt gminy Łabowa – Przygotowywaliśmy się od kilku lat. Były przymiarki, zawsze jednak brakowało rzeczy podstawowej: pieniędzy. Teras korzystam ze wsparcia unijnego i konsekwentnie dążymy do celu.

A sprawa nie jest łatwa, bo trzeba było dokładnie wszystko przygotować i opracować. Teren przy Szkole Podstawowej w Maciejowej był wprawdzie gotowy od lat, konieczne jednak było połączenie sali gimnastycznej z dotychczasowym budynkiem placówki. W tym celu konieczna będzie specjalna przewiązka łącząca korytarz parteru budynku maciejowskiej podstawówki z zapleczem sali gimnastycznej. Dla mieszkańców i dzieci uczących się w tej placówce ważne jest jednak to, że już widać rosnące mury nowoczesnego obiektu.

Budowa nowoczesnej sali gimnastycznej kosztuje nieco ponad 2,5 miliona złotych. Z tego 70 procent pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

 


Jak z innego świata – 1 października 2010 r.

Nowa sala gimnastyczna w Maciejowej nabiera kształtów. Powoli z ziemi wyrosły już nie tylko pierwsze mury, pojawił się już zarys konstrukcji całego obiektu. Budzi on zachwyt mieszkańców niespotykaną formą architektoniczną.

Nowa sala przy SP Maciejowa będzie mieć supernowoczesny kształt. Półokrągły obiekt wyróżnia się na tle starego budynku szkolnego, który architektonicznie należy do innej epoki. Gotowy jest już szkielet budynku. Robotnicy pokrywają go drewnianymi elementami.

- Prace posuwają się systematycznie do przodu – mówi Krzysztof Setlak, kierujący projektem. – Powstaje nie tylko budynek samej sali, ale również całe zaplecze. Po drodze musieliśmy wykonać skomplikowane roboty przy łączeniu obydwu budynków. Jak na razie udało się pokonać trudności.

Nowa sala powstaje, a dzieci wciąż jeszcze mają lekcje wychowania fizycznego w niewielkim zaadaptowanym pomieszczeniu o wielkości 54 m kw., które niespełnia wymaganych norm oświatowych – zarówno co do wielkości, jak i standardów bezpieczeństwa. Jest bowiem ciemne i niskie, brak możliwości wyposażenia go w sprzęt do ćwiczeń, a podłoga jest nierówna. W takich warunkach zajęcia wychowania fizycznego ograniczają sięjedynie do statycznych ćwiczeń gimnastyczno-korekcyjnych. Brak natomiast możliwościprowadzenia jakichkolwiek gier zespołowych.

Także zajęcia prowadzone na korytarzu obarczone są szeregiem niedogodności –równieżtu brak specjalistycznego sprzętu sportowego oraz możliwości prowadzenia gier zespołowych. Osobnym problemem szkolnym jest brak auli umożliwiającej organizację uroczystości i akademii okolicznościowych.

Nowa sala rozwiąże te problemy. Obiekt będzie mieć powierzchnię powyżej 356 metrów kw. Przy nim powstanie również gabinet kultury fizycznej, magazynek sprzętu i toalety – także z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Niejako przy okazji zostanie zmodernizowana także część szkoły, gdzie powstaną m.in. dwie przebieralnie i natryski.

 

 


 

 

Budowa sali w Maciejowej – 15 października 2010r.
 
Można już podziwiać efekty pierwszych prac wykończeniowych w pomieszczeniach powstających przy nowej sali gimnastycznej w Maciejowej. W łazienkach na ścianach pojawiły się nawet kafelki. Część ścian jest już pomalowana.
Kończy się już deskowanie szkieletu nowego obiektu. Na razie trudno stwierdzić jak będzie on ostatecznie wyglądał, ale zapowiada się imponująco. Do przodu idą także prace w starym budynku szkolnym, gdzie powstaje przewiązka łącząca obiekt z halą sportową oraz szatnie i natryski.
- Z niecierpliwością i uwagą obserwujemy postępy prac – stwierdza Marek Janczak, wójt gminy Łabowa. – To ważny obiekt na mapie gminy.
Lokalny samorząd od dobrych kilku lat systematycznie modernizuje szkolną bazę w gminie. Gmina stara się stopniowo podnosić  jakość kształcenia, zarówno poprzez wprowadzanie programów edukacyjnych, jak i poprzez inwestycje w infrastrukturę oświatową. Najistotniejszymi projektami realizowanymi w ostatnich latach były:
· budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – wartość inwestycji 985 114zł;
 
· dobudowa skrzydła dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Łabowej- wartość 1 119 803 zł;
 
· rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czaczowie (dobudowa skrzydła dydaktycznego i sali gimnastycznej) - wartość 2 060 706 zł;
 
· wymiana stolarki okiennej w szkołach na terenie Gminy – prace o łącznej wartości 64.429 zł.
 
Sala gimnastyczna w Maciejowej doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania gminy. Jej budowa kosztować będzie łącznie nieco ponad 2,5 miliona złotych. Z tego 70 procent pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Resztę z własnego budżetu dołoży gmina Łabowa.
 


 

Sala Maciejowa – 25.11.2010r.

 

Nareszcie już widać jaki kształt przybiera nowa sala gimnastyczna w Maciejowej. Założone odeskowanie pozwala podziwiać nie tylko bryłę budynku, ale także kształt okien.

Wcześniej mieszkańcy Maciejowej mogli się tylko domyślać bryły nowoczesnego budynku, jaki powstaje przy miejscowej Szkole Podstawowej. Teraz widzą go już niemal w pełnej krasie. Widzą i podziwiają, bo takiej bryły i rozwiązań w gminie jeszcze nie ma nigdzie. Dobra pogoda pozwala na szybkie tempo prac budowlanych. Wraz z nimi porządkowany jest teren wokół starego budynku szkoły.

- Wszystko po to, by roboty jak najmniej przeszkadzały w zajęciach dydaktycznych i nie stanowiły przeszkody w normalnym funkcjonowaniu szkoły – mówi Krzysztof Setlak, kierownik projektu, w ramach którego powstaje sala gimnastyczna w Maciejowej. – Nic nie może także zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Budujemy to dla nich.

Gmina szacuje, że z nowoczesnego obiektu będzie bezpośrednio korzystać około 1300 osób: mieszkańcy Maciejowej i innych miejscowości gminy oraz turyści. Tutaj będą się bowiem odbywać nie tylko lekcje wychowania fizycznego, ale również zawody sportowe o zasięgu powiatowym, spotkania mieszkańców. Z obiektu będą mogli korzystać także turyści oczekujący odpowiedniego zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Jednocześnie w związku z uruchomieniem nowej sali gimnastycznej konieczne będziezwiększenie liczby personelu zatrudnionego w szkole, zatem w związku z realizacją projektu planuje się utworzenie 1 nowego miejsca pracy. Osoba zatrudniona w ramach tego etatu będzie odpowiedzialna za utrzymanieporządku na sali oraz jej udostępnianie w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Nowoczesna sala gimnastyczna ma ostatecznie kosztować trochę ponad 2,5 miliona złotych. Z tego 70 procent pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Resztę dołoży lokalny samorząd z własnego budżetu.

 

 

 


Sala Maciejowa – marzec 2011

 

Zima nieco zahamowała tempo prac na budowie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej. Nie oznacza to jednak, że obiekt nie powstanie na czas.

Zima nie sprzyja budowlańcom, którzy musieli przyhamować tempo robót przy powstającej sali gimnastycznej. Wiele jednak jest już zrobione, a obiekt już cieszy oczy mieszkańców.

- Budowa nowej sali gimnastycznej, która ma mieć w dużej mierze charakter otwarty, jest niezwykle istotna z punktu widzenia społecznego oddziaływania poprzez udostępnienieobiektu zarówno mieszkańcom gminy, jak i województwa małopolskiego, a także turystomodwiedzającym Łabową – mówi Marek Janczak, wójt gminy Łabowa. -  Obiekt ten wraz ze swoją ogólnodostępną infrastrukturą przyczyni się doszeroko rozumianej poprawy szans rozwojowych dzieci z Gminy Łabowa, ale będzie też miałistotny wpływ na wzrost jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój oferty turystycznejmiejscowości. Dlatego z tak dużą niecierpliwością czekamy na zakończenie jego budowy.

W ramach realizacji zadania zakłada się następujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy i lokalnej społeczności:

· poprawę warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży oraz pozostałej części społeczności korzystającej z obiektu;

· wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez lepsze zagospodarowanieczasu wolnego młodzieży;

· wzrost liczby turystów (szczególnie grup zorganizowanych np. kolonii, oaz) w związkuz pojawieniem się niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;

· rozwój sektora turystycznego w gminie (pensjonaty, agroturystyka, gastronomia) i powstawanie związanych z tym nowych miejsc pracy dzięki wzrostowi liczby turystów.

Obiekt będzie służył m.in. do rozwijania zajęć pozalekcyjnych o charakterzesportowo-rekreacyjnym adresowanych do uczniów tutejszej placówki, a także dzieciom i młodzieżyz gminy Łabowa oraz z terenu powiatu nowosądeckiego - jako arena turniejów sportowych szczebla międzygminnego i powiatowego (gmina zawarła już w tej sprawie stosowne porozumienie z władzami powiatu nowosądeckiego). W godzinach popołudniowych i w weekendy nowa sala służyćbędzie także pozostałym mieszkańcom Maciejowej, Składzistego i innych ościennych miejscowościjako miejsce służące z jednej strony rekreacji, a z drugiej organizowania wydarzeń społecznych iartystycznych o zasięgu lokalnym oraz gminnym. Z kolei w okresie letni, a także ferii zimowychbędzie wykorzystywana do celów sportowo-rekreacyjnych przez grupy kolonijne i oazowe spędzające wakacje na terenie gminy i Maciejowej, a także turystomindywidualnym zainteresowanym rekreacją.

Budowa sali jest w 70. procentach finansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Koszt całości zadania nieco przekracza 2,5 miliona złotych, z czego prawie 750 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Łabowa.

Pierwotnie sala miała być oddana do użytku w grudniu 2010 roku. Stanie się to dopiero we wrześniu 2011 roku. Opóźnienie zostało spowodowane koniecznością zmiany wykonawcy obiektu, bowiem wyłoniony w pierwszym przetargu nie wywiązał się należycie z umowy. Konieczność przeprowadzania następnej procedury wyłaniania wykonawcy robót wydłużyła czas inwestycji o kilka miesięcy. Sala będzie jednak najwyższej jakości i wykonana zgodnie z projektem.

 


Sala Maciejowa – lipiec 2011

 

Ostatnie szlify jeszcze przed robotnikami, ale już można szykować się do wielkiego oddania nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej.

Obiekt nabrał już właściwego kształtu, dzieci ze Składzistego i Maciejowej szykują się do zajęć w nowoczesnej hali. Wiedzą, że w nowym roku szkolnym nie trzeba się będzie ściskać w niewielkim, zaadaptowanym na salę gimnastyczną, pomieszczeniu lub na szkolnym korytarzu. Teraz będzie można zaszaleć w wf-ie, pograć w gry zespołowe i pokrzyczeć przy tym bez obawy, że się komuś przeszkadza.

Dzieci są głównym beneficjentem tej inwestycji, one bowiem skorzystają najszybciej.

- Obecni i przyszli uczniowie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Maciejowej, dzieci i młodzież z terenu gminy przygotowujący się do rozgrywek sportowych, mieszkańcy Maciejowej i innych miejscowości gminy, to ci, którzy skorzystają najbardziej - mówi Marek Janczak, wójt gminy Łabowa. – Korzyści będą mieć także turyści i miejscowe kluby sportowe, gdyż hala będzie obiektemogólnodostępnym. Docelowo ocenia się, iż będzie z niej korzystało ok. 1900 osóbrocznie.

W grupie korzystających władze gminy wymieniają:

· dzieci i młodzież gminy Łabowa w wieku przedszkolnym i szkolnym - łącznie około 1 300 osób rocznie;

· mieszkańcy gminy wykorzystujący salę do organizacji spotkańinformacyjnych i integracyjnych, różnego typu uroczystości – 400 osób rocznie;

· grupy zorganizowane odwiedzające Maciejową w szczególności grupy kolonijne,które kwaterowane są na terenie szkoły - 150 osób rocznie;

· turyści coraz liczniej odwiedzający okoliczne miejscowości położone w niedalekiej odległości od Krynicy, Muszyny i Tylicza- 50 osóbrocznie.

Budynek jest także przystosowany dla ruchu osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do saligimnastycznej od strony zachodniej zaprojektowano pochylnie. W obiekcie projektuje się jest WC przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sanitariat wyposażono w urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystko nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne.

- Udało się to zrobić dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, a konkretnie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – dodaje wójt Janczak. – Bez tego nie wiem kiedy byłoby nas stać na tak potężną, kosztującą ponad 2 miliony pięćset tysięcy złotych, inwestycję.


Lipiec/sierpień 2011

Blisko, coraz bliżej

Coraz bliżej do oficjalnego otwarcia nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej. Obiekt za ponad 2,5 miliony złotych już niebawem będzie oficjalnie oddany do użytku.

- Chciałoby się powiedzieć „nareszcie” – mówi Marek Janczak, wójt gminy Łabowa. – Wiele lat społeczność Maciejowej i Składzistego czekała na tak wspaniały obiekt. W końcu nie będzie już lekcji wychowania fizycznego na szkolnym korytarzu.

Nowa sala gimnastyczna powstaje dzięki środkom pozyskanym przez gminę z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (oś 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B. Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa). Jej oddanie do użytku przewidziano na wrzesień tego roku. Teraz trwają ostatnie prace w samym obiekcie i dokoła niego.

- Budowa sali jest elementem większego cyklu działań gminy na rzecz rozwoju bazy edukacyjno-sportowej – dodaje wójt Janczak. – Trudno w tym momencie nie wspomnieć o nowoczesnym boisku przyszkolnym w Łabowej.  Jak każdy taki obiekt, sala będzie spełniać także i pozaedukacyjne funkcje. Wszak szkoła pełni rolę swoistego centrum kulturalnego wsi. Tu odbywa się dużo wydarzeń ważnych dla integracji lokalnej społeczności.

Nowa sala zaciekawia dorosłych mieszkańców i budzi zachwyt u młodzieży. Jej niecodzienna bryła architektoniczna zwraca uwagę i przykuwa wzrok. Już teraz – w wakacje – uczniowie Maciejowskiej podstawówki chcieliby wrócić do szkoły. Wszystko po to, by od móc środka zobaczyć i ocenić nowy obiekt. Na otwarcie trzeba będzie jednak jeszcze nieco poczekać – do września, ale to przecież niedługo.