30 grudnia 2011

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 30 grudnia 2011 r. ( piątek ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  
   - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętejuchwałą
     Nr IV/18/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011 roku
     w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
   - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
   - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
     ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2012 r.
     do 08 lutego 2013r.
   - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowa Wieś,
   - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Łabowa,
   - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Krzyżówka,
   - wyrażenie zgody na sprzedaż działki budowlanej we wsi Łabowa,
6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2012.
  
   - przedstawienie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej
     prognozy finansowej Gminy Łabowa,
   - podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
   - przedstawienie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
     projektu budżetu,
   - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji
     Europejskiej,
   - dyskusja,
   - podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  
   - przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych,
   - przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
     Łabowa na 2012 rok,
   - określenia stawek opłaty targowej,
   - zaopiniowanie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
     Południowomałopolskiego Obszaru Cronionego Krajobrazu,
   - uzupełnienia stały komisji Rady.
8. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
9 Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad